Print
คำถาม
เรื่อง ขอคำแนะนำ วันที่: 2010-03-30 10:21:29
เรียนอาจารย์สุวรรณ ที่เคารพ และผู้รู้ทุกท่านค่ะ

อ่านหนังสือ จ่ายภาษีก็รวยได้จบแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ ขอเรียนถามเป็นข้อนะคะ

1. มีรายได้เป็นเงินเดือน ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลประมาณ 5 แสนบาท รวมแล้ว 8 แสนบาทต่อปี เมื่อจะลงทุน LTF ไม่ทราบว่าคิด ร้อยละ 15 จากรายได้ส่วนใหนคะ

2.รอบปีภาษีที่ผ่านมา ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เนต ใช้ ภงด 91 แจ้งรายได้เฉพาะเงินเดือน ต้องเสียภาษีประมาณ 6 พันบาท ปีนี้ (2552) ก็ยื่น ภงด 91 ทางอินเตอร์เนตเหมือนเดิม ไม่ต้องจ่ายภาษี แต่เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ มาคิดว่าน่าจะยื่นแบบผิดประเภท ถ้ายื่น ภงด 90 น่าจะได้คืนเงินภาษีบางส่วนกลับมา ไม่ทราบว่าคิดถูกหรือผิดอย่างไร

3. ถ้ายื่น ภงด 90 ทาง อินเตอร์เนต และมีภาษีที่ต้องขอคืน ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ เพราะไม่ได้ลงลายมื่อชื่อขอคืนภาษี

4.กรณียื่น ภงด 90 ทาง อินเตอร์เนต กรมสรรพากรจะตรวจเอกสารจากทางต้นสังกัด หรือว่าผู้เสียภาษีต้องเก็บเอกสารไว้เพื่อตรวจสอบ

5. ที่ว่าต้องเก็บเอกสาร ไว้เป็นเวลา10 ปี ถ้ายื่นภาษีทุกปีตามกำหนด จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเก็บเอกสารไว้ถึง 10 ปี

ขอความกระจ่างจากท่านผู้รู้ด้วยค่ะ ขอคุณอย่างสูง

poo
คำตอบ
วันที่: 0000-00-00 00:00:00